درباره تلکست

اغاز يك كار جديد ونو در سال ١٣٨٢ ، تهيه مجموعه طنز تلكست با گويش بيرجندي به كارگرداني مهدي رحيمي بود
اين مجموعه در نوع خود در كشور اولين و بسيار مخاطب پسند بود و اغاز گر يك مسير
تلكست ٢ ،و مجموعه ي چهار قسمتي شام بيرجندي در ادامه ي راه تهيه شد كه در اين راه بايد قدردان همراهي مجموعه كاشي نيلوفر و جناب اقاي مهندس ناصري باشيم
اكنون كه نشاندن غنچه ي لبخند بر هر لبي و ساختن باغ پراز گل شادي بيش از هر روز احساس ميشود سايت تلكست با در معرض تماشا قراردادن اثار توليدي قبلي خود بصورت رايگان ، اميد به ساخت اثار جديد و باكيفيت وهمراهي بيرجنديهاي عزيز در تمام پهنه گيتي را دارد